Skip to main content

Zkoušení gumárenských směsí, zkoušení vulkanizátů, zkoušení výrobků
1.     Zkoušení gumárenských směsí
Zpracovatelnost
-        Zkouška plasticity (charakterizuje, jak snadno dochází k deformaci kaučukové směsy)
-        Zkouška viskozity
Plastometr
-        Navulkanizované zkušební těleso je při dané teplotě po daný čas stlačováno konstantní silou mezi dvěma rovnoběžnými deskami a výška stlačeného tělesa je změřena.
Viskozimetr mooney
-        testování a specifikace základních vlastností kaučuků i kaučukových směsí, stanovení doby navulkanizace
-        Do vyhřáté dutiny zkušební komory se vloží kaučuková směs ve formě dvou koleček. Po uzavření zkušební komory musí materiál měřící dutinu zcela zaplnit. Po zvolené době předehřevu se začne rotor v materiálu otáčet. Viskozita Mooney se odečítá nejčastěji po 4 min. otáčení rotoru.


-        Stanovení:
o   viskozity Mooney: kroutící moment po dané době otáčení (průměrná molekulová hmotnost kaučuku, stupeň zamíchání, kvalita kaučukové směsi);
o   relaxace Mooney: průběh poklesu kroutícího mementu v čase při zastaveném rotoru;
o   navulkanizace Mooney: doba potřebná ke vzrůstu kroutícího momentu z minimální hodnoty o 3 jednotky Mooney (malý rotor) nebo 5 jednotek Mooney (velký rotor) od uzavření dutiny přístroje.
Kapilární reometr
-        materiál protlačován válcovou tryskou malého průměru. Měří se buď objem vytlačený konstantním tlakem za daný čas nebo tlak potřebný k vytlačení konstantního objemu v čase.
-        Charakterizace: viskozity a elasticity
Další zkoušky
-        Míchání, vytlačování
-        Vulkanizace:
o   Vulkametr s oscilujícím diskem: naměření celé vulkanizační křivky díky oscilaci rotoru;

o   Bezrotorový vulkametr: spodní část komory osciluje a vulkanizující kaučuková směs přenáší v průběhu vulkanizace kroutící moment na horní číst komory, kde se měří kroutící moment.

2.     Zkoušení vulkanizátů
Hustota
-        Hmotnost tělesa dělená jeho objemem; určuje hmotnost kaučukové směsi potřebnou k zaplnění dutiny formy.
-        Zjištění rozdílů ve složení – kontrola kvality jednotlivých šarží kaučukových směsí.
-        Stanovení na základě vážení vzorků na vzduchu a ve vodě nebo jiné kapalině s nižší hustotou např. na hustotních vahách, v hustotní koloně.
Rozměry
-        Výsledky měření rozměrů značně závisí na kontaktním tlaku měřidla
o   bezkontaktní měření např. pomocí mikroskopu
o   kontinuální sledování délky trhlin pomocí videokamery
o   kontinuální měření tloušťky pomocí optických, elektrických a dalších metod.
Disperze
-        pozorování čerstvě vytvořeného povrchu pomocí lupy – čím hladší povrch, tím lepší disperze;
-        rozměrová měření pomocí mikroskopů;
-        hodnocení disperze na základě:
o   vizuálního posouzení: zkoumání přetrženého povrchu v odraženém světle.
o   počtu jemných aglomerátů zjištěných optickým mikroskopem v procházejícím světle při zvětšení
o   měřen nerovnosti povrchu pomocí tzv. analyzátoru disperze.


3.     Zkoušení výrobků
Krátkodobé zkoušky
-        Měření závislosti napětí – deformace nebo síla – poloha, kdy je možno zanedbat jak vliv dlouhých časů, tak i vliv cyklických deformací.
Tvrdost
-        Při měření je do materiálu definovanou silou vtlačováno tuhé těleso definovaného tvaru. Čím větší hloubka průniku, při stejné síle, tím menší tvrdost vulkanizátu.
-        Tvrdost Shore, Tvrdoměry s kuličkou, Mikrotvrdost, Zdánlivá tvrdost
Tah
-        Obecný ukazatel kvality vulkanizátů; výsledky citlivé na obsah změkčovadel a plniv, účinnost míchání a vulkanizace.
-        Oboustranné lopatky, Kroužky, Trhací stroj, Tahová zkouška
Tlak
-        Tlaková zkouška: zkušební těleso tvaru kolečka nebo nízkého válce na jejichž kruhové plochy působí tlaková síla. Prováděna na trhacím stroji v tlakovém módu při konstantní rychlosti pohybu jedné z desek. Síla i deformace jsou zaznamenávány.
o   Dokonalý skluz: vzorek má po celou dobu zkoušky válcový tvar, v každém elementu zkoušeného materiálu působí stejné napětí a stejná deformace.
o   Dokonalá adheze: mezi vzorkem a plochami stlačujícími materiál se při stlačení mění průřez vulkanizátu, napětí a deformace nejsem v průběhu stlačení ve všech místech stejné.
-        Objemové stlačení.
Smyk
-        Jednoduchý smyk: nutnost přilepení vzorku (obvykle 4 zkušebních těles) před zkouškou na tuhou podložku; prováděno na trhacím stroji.
-        Čistý smyk: k zamezení skluzu nutno použít široké čelisti; měření na vzorku ve tvaru pásku deformovaném kolmo k jeho délce.
Ohyb
Strukturální pevnost
-        Charakterizuje odolnost proti vzniku a růstu trhlin; stanoví se tahovým namáháním vzorků vyseknutých z lisované plotničky. Tahové napětí je koncentrováno na uměle vytvořené poruše nebo ostré trhlině a je měřena síla potřebná ke vzniku nového povrchu.
Dynamické zkoušky
-        Mechanické zkoušky, při kterých je vulkanizát cyklicky deformován.
-        Nejjednodušší způsob: charakterizování dynamických vlastností vulkanizátu pomocí vložení sinusové deformace na sinusového napětí na měřený vzorek a měření odpovědi materiálu.
Odrazová pružnost: na vzorek působí jen jeden poloviční cyklus deformace; měří se energie, která se získá zpět po krátké deformaci zkoušeného vzorku nárazem; využití závaží, padajícího z dané výšky na vzorek a je měřena výška do které se závaží po úderu vzorku odrazí.
-        Kyvadlo
-        Padající závaží
Volné kmity: vzorek vychýlením z rovnovážné polohy uveden do cyklického pohybu, jehož amplituda postupně klesá v důsledku tlumení.
-        Oscilograf Yerzley
-        Torzní kvydlo
Nucené kmity: pomocí vnější síly udržována stálá amplituda deformace.
-        Mechanické buzení
-        Hydraulické buzení
-        Elektromagnetické budezní
-        Rezonance
-        Vlnění
Závislost na čase
-        Kríp: měří růst deformace v čase za konstantní síly;
-        relaxace napětí: měří pokles napětí v čase za konstantní deformace;
-        trvalá deformace: měří zotavení po odstranění napětí nebo deformace působících určitou dobu.
-        Tření a oděr,
-        Únava
Závislost na teplotě: Tepelné vlastnosti, vliv teploty
Další zkoušky: Elektrické vlastnosti, vliv prostředí, propustnost, adheze, vznik skvrn,…

Comments

Popular posts from this blog

Aerial hamakový stan znamená nový komfort při přespávání v přírodě

AERIAL A1 je spojením nejlepších aspektů tří samostatných produktů. Kombinuje bezpečnost stanu, pohodlí a bezstarostnou povahu houpací sítě a napjatost / pružnost slacklines. AERIAL A1 je navržený průmyslovými designéry se skutečnou vášní pro venkovní prostředí, doslova přidává novou dimenzi kempování. Tento stan se připoutává ke stromům (nebo dokonce autům), takže váš zážitek z kempování můžete zažít kdekoli. AERIAL A1 nabízí pocit, že spíte v mracích. Struktura stanu vyžaduje, abyste natáhli základnu tak, aby byla prakticky plochá (na rozdíl od houpací sítě). AERIAL A1 lze snadno využít při cestování do skal, do přírody nebo dokonce na vodu. AERIAL A1 lze docela snadno zavěsit nad zemí. A naopak, pokud jste na otevřené louce, na které nemáte žádnou možnost, kde AERIAL yavěsit, můžete jej postavit na pevnou zem jako každý jiný stan.


Stan přichází s dostatkem prostoru pro jednu osobu. Zavěšení stanu mezi stromy je patrně stejně snadné jako jeho montáž na suchou půdu. Stan je dodáván s…

SUV Bugatti Spartakus

Když Lamborghini debutoval  s jejich SUV Lamborghini Urus, bylo to pro mnohé velké překvapení. Nikdy za mého života jsem si nemyslel, že by Lamborghini chtěl jít cestou SUV. Koncept SUV Bugatti Spartacus zobrazuje možnost, jak by mohlo vypadat SUV od Bugatti.

Spartakus je prudký koncept SUV, který míří na stejnou skupinu zákazníků jako Urus. Urus vypadá jako Lamborghini, ale nevypadá stejně jako Aventador nebo Huracan ... Spartacus používá stejnou filozofii. Má v sobě každý kus DNA Bugatti.


Spartacus ve své kombinaci modré a černé barvy nosí svou identitu Bugatti. Auto má na přední straně kultovní podkovovou mřížku. Vůz je dodáván s pěkně objemným tělem, ale jeho agresivní světlomety a zadní světlomety přispívají k nezapomenutelnému vzhledu.
Další zajímavý detail na Bugatti Spartakus je skutečnost, že i když detail podkovy chladiče zůstává v automobilu, za ním leží jen prodloužení nárazníku z uhlíkových vláken automobilu, což naznačuje, že toto je pro Bugatti nejen první auto v kategorii…

Historie vstřikování

Americký vynálezce John Wesley Hyatt spolu se svým bratrem Isaiahem patentoval v roce 1872 první vstřikovací stroj. Tento stroj byl relativně jednoduchý ve srovnání s dnes používanými stroji: fungoval jako velká podkožní jehla a pomocí pístu vstřikoval plast prostřednictvím vyhřívaného válce do formy. V průběhu let tento průmysl postupoval pomalu a vyráběl produkty, jako jsou obojky, knoflíky a hřebeny na vlasy.

Němečtí chemici Arthur Eichengrün a Theodore Becker vynalezli první rozpustné formy acetátu celulózy v roce 1903, což bylo mnohem méně hořlavé než dusičnan celulózy. Nakonec byl k dispozici v práškové formě, ze které byl snadno vstřikován. Arthur Eichengrün vyvinul první vstřikovací lis v roce 1919. V roce 1939 Arthur Eichengrün patentoval vstřikování plastikovaného acetátu celulózy.

Průmysl se ve 40. letech 20. století rychle rozrůstal, protože druhá světová válka vyvolala obrovskou poptávku po levných masových výrobcích. V roce 1946 postavil americký vynálezce James Watson …