Míchací stroje pro míchání sypkých materiálů (v nehybné vrstvě, v promíchávané vrstvě)Míchací stroje pro míchání sypkých materiálů (v nehybné vrstvě, v promíchávané vrstvě)


Rychloběžné míchací stroje
Snaha po zkrachování míchacích cyklů vedla k zvyšování rychlosti míchadel. Souběžně s tím ovšem roste i potřeba energie a zvyšuje se tepelné namáhání připravovaných směsí. Za rychloběžné se považují míchačky s rychlostí míchání 12-50 m.s-1. Dají se též používat jako zásobovací jednotky v produkčních linkách. Vysoké rychlosti míchadel mohou vytvářet podmínky pro vznik nežádoucí kavity.
Míchačky typu Gelimat
Míchačky typu Gelimat (nebo také Platomat) jsou v podstatě rychloběžné míchačky s lopatkovými míchadly. Míchací nádoba je válcová v horizontálním uspořádání. Míchadlo je tvořeno dvěma řadami lopatek natočených tak, aby se míchaný materiál přemísťoval od čel nádoby k jejímu středu. Matriál se dopravuje z násypky do míchací nádoby dopravním šnekem. Nádoba se zaplňuje jen asi z 1/3. Materiál se při míchání rychle prohřívá intenzivním vířením. Obvodová rychlost bývá 15-40 m.s-1. Doba míchání je velmi krátká, řádově jen v sekundách. Míchačku není třeba vyhřívat, ale naopak chladit. K tomu účelu je hřídel míchadla provrtán pro cirkulaci chladící vody. Zamíchaná směs se vyprazdňuje výpustí, která je ovládána pneumaticky.


Stroje popsaného typu se používají k míchání sypkých materiálů, a to nejen k přípravě směsí, ale též k želatinaci a plastikaci materiálů pro další zpracování. Míchadlo i nádoba jsou silně namáhány, a musí se proto zhotovovat z materiálů odolných proti korozi a erozi.
Fluidní míchačky
Fluidní míchačky se používají k přípravě sypkých směsí. Sypký materiál se intenzivním mícháním provzdušní natolik, že se chová jako kapalina, a lze do něho dávkovat i kapalné složky, např. změkčovadla. Při míchání se materiál zahřívá a původní práškový materiál vytváří hrubší částice, označované také jako hrudky. Zamíchaná směs je horká a může se přímo zpracovat na granulát či fólie; má-li se však skladovat, musí se směs přiměřeně ochladit. V takovém případě je třeba zařadit za sebou dva stupně, z nichž prvý se označuje jako horký a druhý jako chladný stupeň. Horký stupeň tvoří válcová nebo mírně kuželová nádoba s vertikální osou. Nádoba je opatřena topným pláštěm a tepelnou izolací. Ve spodní části nádoby je umístěno míchadlo zpravidla turbínového typu, které uvádí navážku do vířivého pohybu (do vznosu). Nádoba se vyprazdňuje výpustí, která se uzavírá pneumaticky. Velikost nádoby bývá v dosti širokých mezích. Míchadla mají lopatky natočené tak, aby střídavě usměrňovaly tok materiálu nahoru a dolů. První lopatky u dna usměrňují tok materiálu nahoru. Odstředivé síly z rotace ženou částice ke stěnám nádoby. Podél nich pak stoupají nahoru, aby se axiálním pohybem vracely zpátky k míchadlům. Tak se vytvoří typický vířivý pohyb v celém objemu náplně. Obvodová rychlost míchadel bývá pro běžné typy směsí mezi 20 – 30 m.s-1.


Rychlosti pod 20 m.s-1 neúměrně prodlužují míchací cykly. Rychlosti nad 30 m.s-1 vedou k vyššímu tepelnému zatížení míchané směsi, čemuž lze do určité míry čelit zmenšením míchané dávky.
Ramenové míchačky
Ramenové míchačky se používají k přípravě sypkých a těstovinových směsí. Slouží také k přípravě lepidel, kdy se zamíchaná tuhá směs rozpouští ve vhodných rozpouštědlech. I když se mohou používat míchačky s jedním ramenem, přece jenom mnohem bezpečnější jsou míchačky se dvěma rameny.
Míchací nádoba má obdélníkový půdorys a dno ve tvaru dvou půlválců. Je opatřena pláštěm pro topení nebo chlazení. Zpravidla je opatřena víkem pro uzavření. Na víku bývají přívody pro dávkování složek, případně přípojky pro podtlak nebo zpětný chladič. Zpětný chladič se používá při práci s rozpouštědly za zvýšených teplot. Ramena jsou těsněna v ucpávkách a uložena v ložiskách tak, aby se do nich nedostala míchaná směs. Nádoby se zhotovují z nerezu. Jejich objem pak určuje velikost míchačky. Efektivní objem bývá jen asi 80% celkového objemu. Míchadla se otáčejí proti sobě. Tvar míchadel se volí podle druhu zpracovávaného materiálu. K míchání dochází jednak mezi rameny a stěnou nádoby, jednak mezi rameny navzájem. Míchací účinek se zvyšuje axiálním pohybem materiálu, který je vyvozován úpravou tvaru ramen.
Ramenová míchačka se vyprazdňuje sklopením nádoby kolem osy, která leží v prodloužení osy předlohy.


Komentáře