Míchání sypkých směsí – míchačka kuželová, míchačka fluidníMíchání sypkých směsí – míchačka kuželová, míchačka fluidní

Míchačka kuželová:    I/0171

Kuželové míchačky patří k pomaluběžným míchačkám, kdy rychlost míchání obyčejně nepřekročí 2 m/s.


Kuželová nádoba 1 je ve spodní části opatřena výpustí 4. V nádobě je uložen šnek 2, který koná planetový pohyb. Pohon se odvozuje přes ozubené převody. Šnek dopravuje materiál vzhůru a současně ho promíchává pohybem kolem osy kuželové nádoby. Poměr rychlosti unášivého a rotačního pohybu šneku bývá asi 1:8. Působiště síly můžeme předpokládat v polovině délky šneku na jeho vnějším poloměru.
Šnek je třeba dimenzovat na ohyb a na axiální zatížení. Kuželové míchačky se stavějí s objemem asi 0,05 až 3 m3. Používají se k míchání sypkých i kapalných látek. Dají se také použít jako míchané zásobníky.


Fluidní míchačky:  I/0173

Fluidní míchačky se používají k přípravě sypkých směsí. Sypký materiál se intenzívním mícháním provzdušní natolik, že se chová jako kapalina, a lze do něho dávkovat i kapalné složky jako například změkčovadla. Při míchání se materiál zahřívá a původní práškový materiál vytváří hrubší částice tzv. hrudky. Zamíchaná směs je horká a může se přímo zpracovat na granulát či fólie. Má-li se však skladovat, musí se směs přiměřeně ochladit. V takovém případě je třeba zařadit za sebou dva stupně, z nichž se první označuje jako horký a druhý jako chladný stupeň – dvoustupňová fluidní míchačka.
Horký stupeň tvoří válcová nebo mírně kuželová nádoba s vertikální osou. Nádoba 1 je opatřena topným pláštěm a tepelnou izolací. Ve spodní části nádoby je umístěno míchadlo 2 zpravidla turbinového typu, které uvádí navážku do vířivého pohybu (do vznosu). Nádoba 1 se vyprazdňuje výpustí 6, která se uzavírá pneumaticky. Velikost nádoby bývá v dosti širokých mezích. Větší objemy se dělí do dvou menších, uspořádaných vedle sebe tak, že se míchané objemy spolu poněkud překrývají. Sníží se tím výška náplně a příkonové špičky při rozběhu. Nádoby se plní na 20 — 70 %.
Míchadla jsou řešena v různém provedení podle druhu míchaného materiálu. Často se umísťuje několik míchadel na společném hřídeli nad sebou. Míchadla mají lopatky natočené tak, aby střídavě usměrňovaly tok materiálu nahoru a dolu. první lopatky u dna usměrňují tok  materiálu nahoru. Odstředivé síly z rotace ženou částice ke stěnám nádoby. Podél nich pak stoupají nahoru, aby se axiálním pobytem vracely zpátky k míchadlům. Tak se vytvoří typicky vířivý pohyb v celém objemu náplně.

Komentáře