Příprava polymerních směsí


Příprava polymerních směsí


Příprava směsí tvoří důležitý úsek zpracování polymerů, neboť většina z nich se
doplňuje přísadami, ať už s ohledem na zpracování či na dosažení požadovaných vlastností
hotových výrobků. Koncentrace složek se udává buď jako podíl vztažený na řídící složku
nebo jako podíl složky v celé směsi. Bývá zvykem, že obsah stabilizátorů a změkčovadel se
udává na polymer, zatímco například obsah plniv se udává na celou směs.
Směsi polymerů a přísad se připravují mícháním. Směs je útvar složený ze dvou nebo
více složek. Přirozeným požadavkem je, aby směs měla vyhovující homogenitu. Zpravidla se
homogenita směsi posuzuje podle koncentrace příslušné složky v odebraných vzorcích, které
by měly reprezentovat celou směs. Za homogenní směs se považuje takový útvar, u kterého je
koncentrace kterékoliv složky nezávislá na místě a době odběru vzorku. Koncentrace může
být vyjádřena číselně, objemově nebo hmotově.
Směs může obsahovat kteroukoliv kombinaci složek tuhých, kapalných i plynných.
Například do PVC se přidávají změkčovadla, která jsou většinou kapalná. Vzniká tedy
kombinace tuhá látka – kapalina. Do kaučukového latexu se šlehá vzduch, vzniká tedy v jisté
fázi výroby kombinace tuhá látka – kapalina – plyn. Systém, n němž alespoň jedna složka je
kapalná nebo plynná se nazývá disperze (mlha, suspenze, …).
Při posuzování homogenity směsi je důležitým pojmem mezní velikost částic. Rozumí
se tím nejmenší částice přidané složky po ukončení směšování. Mezní velikost může být
molekulární (pod 1 nm), koloidní (1 – 1000 nm), mikroskopická (1 – 100 μm) a nebo
makroskopická ( > 100 μm).
Směšování může být samovolné nebo vynucené. O samovolném směšování můžeme
hovořit jen v takovém případě, kdy velikost částic dosáhne molekulární velikosti. Uplatňují se
potom normální difúzní procesy. Vynucené směšování nastává účinkem vnějších sil. Je ovšem
třeba, aby nastal relativní posuv částic. Podmínky směšování se řídí tak, aby se pracovalo
v turbulentní oblasti.

Komentáře