Recyklace výrobků z pryže, výroba regenerátu – rozdělení a normalizace v oboru1.     Recyklace výrobků z pryže
Protektorování je oprava celé oběžné plochy opotřebené pneumatiky navulkanizováním nového pryžového povlaku. Byla by to z hlediska ekologie ideální cesta recyklace, pokud by nedocházelo ke stárnutí pneumatik. I nepoužitá pneumatika se díky samovolným degradačním procesům stává po 6 až 7 letech z hlediska bezpečnosti nepoužitelnou.
Využití jako palivo Výhřevnost pryžového odpadu z pneumatik je poměrně vysoká (cca 30 MJ.kg-1). V některých zemích elektrárny a teplárny využívají tento odpad jako palivo. Nejčastěji se odpad využívá jako přídavné palivo v cementárenských pecích. Obsah síry (1 - 2%) není na závadu, neboť vzniklý SO2 se váže na alkalické složky cementu. Výhřevnost odpadu je sice velká, ale vzhledem k velké spotřebě energie při výrobě pneumatik nepředstavuje energetické využití ideální řešení. Navíc se nevratně přemění chemická surovina.
Chemické zpracování Pyrolýzou (tepelný rozklad organických látek) lze získat směs uhlovodíků a využitelné saze.
Zpracování pryžové drti
Z odpadních pneumatik se získává drcením a tříděním kvalitní pryžový granulát, který lze dále zpracovávat do různých typů produktů a způsobu využití. Při této technologii se především využívá elastických vlastností pryže, její stálost, dlouhá životnost při relativně neměnných vlastnostech a v dnešní době velmi ceněná možnost opětovné recyklace, stane-li se daný výrobek zastaralým, nepotřebným, či jinak dále nevyužitelným. Komunální sféra Především se zde jedná o zpříjemnění chůze příp. pohybu obecně, sportovních aktivit, rekreačních aktivit apod. Do oblasti komunální sféry můžeme zařadit zejména povrchy různých sportovišť, hřiště, tělocvičny, fitness-centra, pěší zóny, rekreační plochy, obložení teras a balkónů, elastické dlažby z materiálu GR800, obrubníky, schodnice, bezbariérové náběhy, retardery apod. Oblast elastických povrchů je velmi rozmanitá z hlediska použití (aplikací), rozměrů, tvarů, resp. i barev. Doprava Oblast tlumení vibrací a hluku v dopravě představuje jeden z hlavních výrobních směrů a jeho úspěšnost a atraktivnost spočívá v prodeji nikoliv jednotlivých dílů, nýbrž celých tlumících systémů.

2.     Výroba regenerátu – rozdělení
Zpracování staré pryže na regenerát. Pyrolýzou lze získat směs uhlovodíků a saze. Některé procesy používají pyrolýzu spojenou s hydrogenací. Vzniká směs nasycených uhlovodíků, síra se převede na H2S.
Materiál ze starých pneumatik se smíchá s vhodnými mikroorganismy v kyselém prostředí při teplotě asi 70oC. Mikroorganismy naruší vazby C-S a připraví tak materiál k novému použití.
Chronologicky nejstarší je čistě mechanický způsob rozemílání až na jemný prach, který se přidával do nových směsí (ojediněle se tento způsob užívá dosud - je to jediný způsob pro využití tvrdé pryže).
Další způsoby regenerace pak byly doplňovány zpracováním tepelným a chemickým (působení vodní páry, alkálií, roztoků solí, organických rozpouštědel, olejů). Oleje se přidávají vždy jako změkčovadlo, regenerace se provádí v autoklávu. Při regeneraci dochází k trhání sítě, zkracování řetězců a vzniku nových dvojných vazeb, což umožňuje novou vulkanizaci. Pro vznik kvalitního regenerátu musí být pryž zbavena textilu.
Zpracování použitých výrobků z vulkanizátu – gumy:
-        výroba drti
-        pyrolýza
-        výroba regenerátu
-        spalování
-        skládkování
Výroba regenerátu:
-        výrobu regenerátu nezískáme původní kaučuk
-        je důležitou surovinou
-        má řadu výhodných vlastností

Podstata regenerace vulkanizátu:
-        působení mechanické a tepelné energie
-        působení chemických činidel (pro vulkanizáty obsahující syntetické kaučuky)
Hlavní způsoby výroby regenerátu:
-        třídění vulkanizátu podle kaučuku
-        úprava k regeneraci (řezání, drcení, mletí, odstraňování textilu)
-        vlastní regenerace
-        zjemňování regenerované drti na čtyřválcových bateriích
Třídění: technologický odpad, sběrný odpad
Řezání: jednoúčelové stroje – obrábění, broušení, drásání
Drcení: drtící a třídící linky
Způsoby regenerace:
  • Parní způsob:
-        Preparátorový způsob – rozemletá drť se promíchá s 5 – 15% regeneračního oleje a vyhřívá se přímo v tlaku 0,3 – 1,2 MPa.
-        Nízkotlaký způsob – používá se pro NR, přehřátá pára 200˚C.
-        Vysokotlaký způsob – pára má 2 – 4 MPa a čas je 30 – 90 minut
  • Vařákový způsob (nejrozšířenější):
-        Alkalický – louh sodný + změkčovadla, tlak 2 – 2,5 MPa, teplota 190 - 200˚C, čas 6 – 12 hod, objem až 10 m3, odsstraní se textil.
-        Vodně neutrální – je to méně vhodný způsob, protože je energeticky náročnější.
  • Mechanické způsoby:
-        Reclaimator – kontinuální výroba.
-        Lancaster-Banbury – hnětení za vysokých smykových sil po dobu 3 – 10 minut při teplotě 220 – 290 ˚C.
-        Termomechanický způsob – vulkanizát bez obsahu vláken
  • Zjemňování regenerátu:
-        4 válcové baterie s vysokou frikcí 1:2,5 a štěrbinou 0,06 – 0,12 mm.


3.     Normalizace v oboru
ISO 9001(Systém managementu jakosti): „návod“ pro nastavení základních řídících procesů v organizaci. Má za úkol pomoci organizaci neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků a služeb a také zajišťovat spokojenost jejich zákazníků. Jedná se o procesně orientovanou normu. U všech norem ISO je vyžadována následná certifikace zavedeného systému řízení v organizaci, jejím výstupem je mezinárodně uznávaný certifikát.
VDA 6.1: Jedná se o německý systém managementu kvality, jehož obsahem jsou předpisy pro specifickou oblast, jíž je automobilový průmysl. Obsahem normy je stejně jako u normy QS 9000 plné znění normy ISO 9001, která je ještě doplněna o další požadavky, které jsou v automobilovém průmyslu specifické jako např. požadavky na zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, požadavky na způsobilost procesů a požadavky na neustálé zlepšování.
QS 9000: je americkou oborovou normou automobilového průmyslu. Základem je plné znění normy ISO 9001. K normě ISO 9001 jsou zde dodány další požadavky automobilového průmyslu, kterými jsou především požadavky na zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, požadavky na způsobilost procesů a požadavky na neustálé zlepšování. Těmto předepsaným požadavkům musí poté vyhovět každý dodavatel pro automobilový průmysl.
Další normy ČSN dle normalizace v oboru (ITC Zlín) např:
-        ČSN 620002: Třídění a označování pryže
-        ČSN ISO 1629: Kaučuky a latexy - označování
-        ČSN EN ISO 18064: Termoplastické elastomery – klasifikace a názvosloví
-        ČSN 623006: Přírodní kaučuk v blocích

Komentáře