Stavba zpracovatelského stroje (části, linky)


Linka pro zpracování polymerů se řídí stejnými ohledy jako zpracovatelské linky na jiné druhy materiálů. Musí být dosaženo dostatečné produktivity stroje a plánované návratnosti řešení a s tím spojené ceny řešení. Výrobní zařízení by mělo být navrženo tak, aby bylo dostatečně efektivní v kooperaci s ostatními stroji v procesu. Každý zpracovatelský stroj se skládá z hlavních částí, jsou to části:
  • pohonová
  • funkční
  • ovládací

Části stroje jsou spojené rámem stroje, který dodává potřebnou tuhost zpracovatelského stroje.

Pohon strojů se dělí na:
  • jednotkový - je přiřazen vždy k jedné jednotce zpracovatelského stroje


  • skupinový - pohon je určen pro určitou skupinu více jednotek


  • centrální - centrální pohon pohání celý zpracovatelský stroj a všechny jeho dílčí jednotky


Nejvíce využívaný je pohon jednotkový. Centrální výjimečně.


Životnost  zpracovatelského stroje - je časové období, ve kterém je stroj schopný pracovat za obvyklých podmínek a za obvyklého vytížení, které je udáno při objednávce/designování stroje. Životnost je technická, kdy záleží na jednotlivých prvcích stroje a jejich životnosti a také morální životnost, což je životnost dána postupným zastaráváním stroje z hlediska technického pokroku.

Rámy strojů - zajišťují polohu jednotlivých uložených zařízení stroje. Zajišťuje tuhost, pevnost. teplotní roztažnost stroje. Konstrukce rámů bývaji odlévané nebo svařované.

Pohony - skládají se z hnacího motoru, převodovky. Zpracovatelské stroje v plastikářské výrobě nejčastěji využívají elektromotory a hydromotory, ale také pneumatické motory. Ve výjimečných případech se můžeme setkat se zážehovými motory.

Měření a regulace - zpracovatelské stroje si musí udržovat konzistentní produkci a proto je nutné průběžné měření požadovaných veličin, ať už se jedná o teplotu nebo délkové rozměry. Měřidla se dělí na integrované, kdy podle naměřených veličin stroj automaticky modifikuje proces tak, aby byl výrobek stále stejný, nebo externí měřící přístroj, kdy je nutné odečíst výsledek a poté učinit patřičné kroky pro korekci výroby zpracovatelského stroje.
Měření teploty je tlakové, kapalinové, bimetalické, termoelektrické, odporové a další.  
Měření tlaku se provádí tlakovými čidly.
 Měření rozměrů - dotykové a bezdotykové. U bezdotykového se používají radioaktivní izotopy. Tloušťka fólií se měří infračerveným zářením, laserem. U vytlačovaných trubek se používá ultrazvuk.

Ovládací systémy - přímé a nepřímé. Mohou být mechanické, elektrické, hydraulické, pneumatické. 

U zpracovatelských strojů je nutné dbát na bezpečnost (safety first) a poté také na, co možná nejvýhodnější stupeň automatizace a minimalizace výrobních chyb v procesu.

Komentáře