Výroba lehčených plastů PVC, PS, PO, PUR


 Výroba lehčených plastů PVC, PS, PO, PUR


Lehčené PUR:
Příprava lehčených PUR je založena na reakci izokyanátu s vodou nebo polyoly za
současného uvolňování CO2. Jako polyoly se používají nízkomolekulární polyestery nebo
polyétery připravené reakcí dvojsytných kyselin s vícesytnými alkoholy.
Výsledná tuhost lehčeného PUR závisí na výběru a dávkování polyolů a izokyanátů
jakož i dalších složek (urychlovače, plniva, emulgátory, barviva, aj.).
Jednotlivé složky se homogenizují za intenzivního míchání a směs se odlévá do forem
nebo na pás. Mohou se směšovat přímo nebo lépe ve dvou stupních. Nejprve se připraví
předpolymer z části polyolu a katalyzátoru. Ve druhém stupni se pak míchá předpolymer a
zbývající části polyolů s ostatními přísadami. Přitom se také může dispergovat vzduch.
Použití předpolymeru umožňuje lepší ovládání síťovacího procesu. Při expanzi se zvýší
teplota, která stačí k dokončení síťovací reakce. Pro urychlení se však používá předehřevu.
Zesíťovaná pěna se nechává dozrát 1 – 2 dny.
Lehčený PS:
Lehčený PS lze připravit více způsoby. Nejběžnější je nízkotlaký způsob. PS pro
lehčení se zahřeje na teplotu nad Tg. Přítomné nadouvadlo se odpaří a vytvoří lehčenou
strukturu. S výhodou lze použít vodní lázně s intenzivním mícháním. Předpěněný PS se
ochladí a dopravuje do zásobníku, kde se nechá odležet. Při tom se vyrovnají difúzními
pochody tlaky v dutinách s vnějším atmosférickým tlakem. Odležené kuličky se plní podle
hmotnosti do forem, které mají perforované stěny. Následuje ohřev párou s přetlakem až 0,28
MPa. Teplota při tom dosahuje 140º C. Částice se stanou lepivými a spojí se tlakem od
dokončující se expanze. Vzniklý blok se před vyjmutím z formy musí ochladit alespoň na 50º
C. Bloky se potom řežou do desek. Lze ho i vytlačovat do různých profilů na vytlačovacích
linkách (delší šnek, malý kompresní poměr).
Lehčený PVC:
Lehčený PVC lze připravit více způsoby. PVC se předmíchá se stabilizátory,
nadouvadly a modifikačními přísadami. Směs se homogenizuje na kulových mlýnech nebo na
rychloběžných míchačkách za intenzivního ochlazení. Z práškové směsi se po odležení lisují
tablety. Teplota při lisování se programově mění až na 180º C a tlaky dosahují 30 – 50 MPa.
Forma musí být dokonale těsná, aby rozkladné produkty z nadouvadla nemohly uniknout. Pro
usnadnění rozkladu se mohou přidávat katalyzátory. Vylisovaná tableta se v tlaku ochladí a
vyjme z formy. Rozměr tablety je omezen rozměrem lehčeného bloku. Tableta se znovu
ohřeje nad teplotu Tg nejlépe ve vodní lázni při čemž nastane expanze. Lineárně se při tom
zvětší rozměry asi na trojnásobek. Expandovaný blok se kalibruje na tloušťku a ochladí se.
Potom se formátuje, případně rozřezává na desky.

Komentáře