Zkoušení gumárenských směsí, zkoušení vulkanizátů, zkoušení výrobků
1.     Zkoušení gumárenských směsí
Zpracovatelnost
-        Zkouška plasticity (charakterizuje, jak snadno dochází k deformaci kaučukové směsy)
-        Zkouška viskozity
Plastometr
-        Navulkanizované zkušební těleso je při dané teplotě po daný čas stlačováno konstantní silou mezi dvěma rovnoběžnými deskami a výška stlačeného tělesa je změřena.
Viskozimetr mooney
-        testování a specifikace základních vlastností kaučuků i kaučukových směsí, stanovení doby navulkanizace
-        Do vyhřáté dutiny zkušební komory se vloží kaučuková směs ve formě dvou koleček. Po uzavření zkušební komory musí materiál měřící dutinu zcela zaplnit. Po zvolené době předehřevu se začne rotor v materiálu otáčet. Viskozita Mooney se odečítá nejčastěji po 4 min. otáčení rotoru.


-        Stanovení:
o   viskozity Mooney: kroutící moment po dané době otáčení (průměrná molekulová hmotnost kaučuku, stupeň zamíchání, kvalita kaučukové směsi);
o   relaxace Mooney: průběh poklesu kroutícího mementu v čase při zastaveném rotoru;
o   navulkanizace Mooney: doba potřebná ke vzrůstu kroutícího momentu z minimální hodnoty o 3 jednotky Mooney (malý rotor) nebo 5 jednotek Mooney (velký rotor) od uzavření dutiny přístroje.
Kapilární reometr
-        materiál protlačován válcovou tryskou malého průměru. Měří se buď objem vytlačený konstantním tlakem za daný čas nebo tlak potřebný k vytlačení konstantního objemu v čase.
-        Charakterizace: viskozity a elasticity
Další zkoušky
-        Míchání, vytlačování
-        Vulkanizace:
o   Vulkametr s oscilujícím diskem: naměření celé vulkanizační křivky díky oscilaci rotoru;

o   Bezrotorový vulkametr: spodní část komory osciluje a vulkanizující kaučuková směs přenáší v průběhu vulkanizace kroutící moment na horní číst komory, kde se měří kroutící moment.

2.     Zkoušení vulkanizátů
Hustota
-        Hmotnost tělesa dělená jeho objemem; určuje hmotnost kaučukové směsi potřebnou k zaplnění dutiny formy.
-        Zjištění rozdílů ve složení – kontrola kvality jednotlivých šarží kaučukových směsí.
-        Stanovení na základě vážení vzorků na vzduchu a ve vodě nebo jiné kapalině s nižší hustotou např. na hustotních vahách, v hustotní koloně.
Rozměry
-        Výsledky měření rozměrů značně závisí na kontaktním tlaku měřidla
o   bezkontaktní měření např. pomocí mikroskopu
o   kontinuální sledování délky trhlin pomocí videokamery
o   kontinuální měření tloušťky pomocí optických, elektrických a dalších metod.
Disperze
-        pozorování čerstvě vytvořeného povrchu pomocí lupy – čím hladší povrch, tím lepší disperze;
-        rozměrová měření pomocí mikroskopů;
-        hodnocení disperze na základě:
o   vizuálního posouzení: zkoumání přetrženého povrchu v odraženém světle.
o   počtu jemných aglomerátů zjištěných optickým mikroskopem v procházejícím světle při zvětšení
o   měřen nerovnosti povrchu pomocí tzv. analyzátoru disperze.


3.     Zkoušení výrobků
Krátkodobé zkoušky
-        Měření závislosti napětí – deformace nebo síla – poloha, kdy je možno zanedbat jak vliv dlouhých časů, tak i vliv cyklických deformací.
Tvrdost
-        Při měření je do materiálu definovanou silou vtlačováno tuhé těleso definovaného tvaru. Čím větší hloubka průniku, při stejné síle, tím menší tvrdost vulkanizátu.
-        Tvrdost Shore, Tvrdoměry s kuličkou, Mikrotvrdost, Zdánlivá tvrdost
Tah
-        Obecný ukazatel kvality vulkanizátů; výsledky citlivé na obsah změkčovadel a plniv, účinnost míchání a vulkanizace.
-        Oboustranné lopatky, Kroužky, Trhací stroj, Tahová zkouška
Tlak
-        Tlaková zkouška: zkušební těleso tvaru kolečka nebo nízkého válce na jejichž kruhové plochy působí tlaková síla. Prováděna na trhacím stroji v tlakovém módu při konstantní rychlosti pohybu jedné z desek. Síla i deformace jsou zaznamenávány.
o   Dokonalý skluz: vzorek má po celou dobu zkoušky válcový tvar, v každém elementu zkoušeného materiálu působí stejné napětí a stejná deformace.
o   Dokonalá adheze: mezi vzorkem a plochami stlačujícími materiál se při stlačení mění průřez vulkanizátu, napětí a deformace nejsem v průběhu stlačení ve všech místech stejné.
-        Objemové stlačení.
Smyk
-        Jednoduchý smyk: nutnost přilepení vzorku (obvykle 4 zkušebních těles) před zkouškou na tuhou podložku; prováděno na trhacím stroji.
-        Čistý smyk: k zamezení skluzu nutno použít široké čelisti; měření na vzorku ve tvaru pásku deformovaném kolmo k jeho délce.
Ohyb
Strukturální pevnost
-        Charakterizuje odolnost proti vzniku a růstu trhlin; stanoví se tahovým namáháním vzorků vyseknutých z lisované plotničky. Tahové napětí je koncentrováno na uměle vytvořené poruše nebo ostré trhlině a je měřena síla potřebná ke vzniku nového povrchu.
Dynamické zkoušky
-        Mechanické zkoušky, při kterých je vulkanizát cyklicky deformován.
-        Nejjednodušší způsob: charakterizování dynamických vlastností vulkanizátu pomocí vložení sinusové deformace na sinusového napětí na měřený vzorek a měření odpovědi materiálu.
Odrazová pružnost: na vzorek působí jen jeden poloviční cyklus deformace; měří se energie, která se získá zpět po krátké deformaci zkoušeného vzorku nárazem; využití závaží, padajícího z dané výšky na vzorek a je měřena výška do které se závaží po úderu vzorku odrazí.
-        Kyvadlo
-        Padající závaží
Volné kmity: vzorek vychýlením z rovnovážné polohy uveden do cyklického pohybu, jehož amplituda postupně klesá v důsledku tlumení.
-        Oscilograf Yerzley
-        Torzní kvydlo
Nucené kmity: pomocí vnější síly udržována stálá amplituda deformace.
-        Mechanické buzení
-        Hydraulické buzení
-        Elektromagnetické budezní
-        Rezonance
-        Vlnění
Závislost na čase
-        Kríp: měří růst deformace v čase za konstantní síly;
-        relaxace napětí: měří pokles napětí v čase za konstantní deformace;
-        trvalá deformace: měří zotavení po odstranění napětí nebo deformace působících určitou dobu.
-        Tření a oděr,
-        Únava
Závislost na teplotě: Tepelné vlastnosti, vliv teploty
Další zkoušky: Elektrické vlastnosti, vliv prostředí, propustnost, adheze, vznik skvrn,…

Komentáře