Způsoby přípravy polotovarů a základní výztužné materiály gumárenských výrobků


1.     Vyjmenujte způsoby přípravy polotovarů
Způsob přípravy nálože kaučukové směsi závisí na tvaru výrobku, konstrukci formy a skladbě
gumárenské směsi. Zásadou je, aby nálož měla co nejpodobnější tvar jako konečný výlisek. Pak stačí poměrně krátký tok materiálu, vyvolaný lisovacím tlakem, k úplnému zaplnění dutiny formy. Tvar nálože a její umístění do formy musí umožňovat uniknutí vzduchu z formy, proto se volí tvar nálože spíše vyšší a užší. Popřípadě lze použít tzv. odvzdušnění, kdy se po zalisování tlak uvolní. Toto se může i několikrát zopakovat než se forma uzavře definitivně lisovacím tlakem. Nálož se připravuje z polotovarů vzniklých válcováním, či vytlačováním. Váha nálože se rovná váze hotového výrobku zvětšené o normální velikost přetoku. V případě menší váhy, vznikají nedolisky, naopak při velké váze mohou vzniknout zbytečně velké přetoky, popř. může dojít i k tvarové či rozměrové odchylce.
Výroby polotovarů pro další zpracování:
-        Válcování;
-        Vytlačování;
-        Natírání;
-        Nánosování;
-        Máčení;
-        Obstřikování.

2.     Vyjmenujte základní výztužné materiály gumárenských výrobků
Vlákno - délková textilie látkově homogenní, jejíţ mikroskopické rozměry nepřekročili zpravidla 0.1 mm.
Nitsouhrnný pojem pro aglomerát textilií (přízi, hedvábí a některé další druhy délkových textilií), kterého se užívá pouze v případech, kdy je třeba vyjádřit obecně vnější tvar výrobku bez zřetele na jeho vnitřní uspořádání; složení z vláken; není zřetelné vnitřní uspořádání; charakteristické vlastnosti fyzikální.
Příze - délková textilie složená ze spřádatelných vláken, zpevněná zákrutem (zpevnění zákrutem vzniká tlak mezi vlákny a dochází k tření)nebo pojením tak, že při přetrhu příze dochází i k přetrhu jednotlivých vláken
Hedvábí - délková textilie složená z jednoho nebo více nekonečných vláken. Chemické hedvábí sloţené z jednoho vlákna se označuje názvem „monofil“.
Kordová nit (kord) - hrubá skaná nit vytvořená ze dvou nebo více přízí nebo hedvábí
(pramenců), vyznačující se obvykle větším počtem zákrutů na jednotku délky čili vyšším
zákrutem. Její konstrukce se volí podle účelu použití.
Kordová tkanina - tkanina, která je v osnově (v podélném směru) tvořena kordovými nitěmi, jejichž hustota, konstrukce, jemnost a druh se volí podle účelu použití. Osnovní kordové nitě jsou mezi sebou provázány tenkou přízí, hedvábím e skanou nití o velmi řídké dostavě (útek). Tento typ tkaniny je převážně používán při výrobě pneumatik.
Dostava tkanin - dostavou se rozumí počet osnovních a útkových nití, provázaných na určité
ploše. Kordové tkaniny jsou udávány na ploše 10 x 10 cm. Dostav teda ukazuje hustotu tkaniny a je vyjádřena zlomkem. První číslo udává počet osnovních nití, druhé číslo počet nití útkových. U kordové tkaniny je počet osnovních nití udáván na celé šíi kordového plátna, počet útkových nití na ploše 10 x 10 cm.
Skání - sdružením několika jednoduchých přízí a jejich zkroucením získáme skanou přízi.
Titr - udává jemnost vlákna, neboli délku jednoho gramu příze.
Zákrut - znamená způsob spřádání příze. Je určen směrem a svým počtem na jednotku délky. Má-li pro kordové nitě různé délkové hmotnosti zůstat zachována jeho geometrie, tj. úhel, musí se měnit i velikost zákrutu.
Tkanina (ségl) - Osnova i útek jsou tvořeny kordy, nitěmi (mohou být definován jedním materiálem); Směrová pevnost je volena podle použití

Netkaná textilie - Plošný textilní útvar vláknitých prvků uspořádaný do rouna; Propojení je dosaženo mechanicky nebo pojivy; Mechanicky lze definovat spojení jako propletení či vytvářen kliček na podkladové látce; Pojiva pryskyřice, termoplastické látky atd.


Komentáře