Nerovnovážný diagram Fe-Fe3C a rovnovážný diagram Fe-CVzhledem ke dvěma možným formám C (cementit a grafit) je nutné uvažovat dvě soustavy slitin Fe s C.

Soustava metastabilní (nerovnovážný) => Fe-Fe3C (železo – karbid železa)
Soustava stabilní (rovnovážný) => Fe-C (železo - grafit)


Fe – Fe3C
Podle tohoto diagramu tuhnou slitiny Fe s C s nižším obsahem křemíku a vyšším obsahem manganu, který zvyšuje rychlost ochlazování taveniny. Tím podporuje nerovnovážné tuhnutí soustavy => metastabilní.
Slitiny s nízkým obsahem uhlíku (do 2,14% C) se nazývají oceli. Eutektoidní koncentrace (0,765% C) rozdělují oceli na podeutektoidní (do 0,765% C) a nadeutektoidní (0,765 – 2,14% C). Slitiny bohatší na obsah C jsou bílá surová železa a litiny. Eutektická koncentrace (4,3% C) je rozděluje na podeutektická (2,14 – 4,3% C) a nadeutektická (4,3 - 6,68% C).
            Doprovodné prvky jako je Mn, Si, P a S považujeme za binární slitiny, pokud jejich množství nepřekročí určité hranice.  


  • Technické Fe – Je to slitina Fe s C. c má tak malé atomy, že může vytvářet intersticiální tuhé roztoky.
  • Ferit – Tuhý roztok v železe a.
  • d Ferit – Tuhý roztok v železe d.
  • Austenit – Vzniká při poklesu teploty z d Feritu.
  • Cementit – C je ve slitině více než je jeho rozpustnost v železe. Proto vytváří přebytečný C z Fe chemickou sloučeninu Fe3C. I.cementit – na počátku tuhnutí za teploty likvidu, II.Cementit – přebytečný C se vylučuje na hranici zrn Austenitu a III.Cementit – přebytečný C se vylučuje na hranici zrn Feritu.
  • Perlit – Směs destiček (lamel) Feritu a Cementitu, které se při teplotě 723º C střídavěVymluv s vylučují z Austenitu.
  • Ledeburit – Směs krystalů Austenitu a Cementitu.


Fe – C

Podle této soustavy tuhnou slitiny Fe s C za rovnovážných podmínek, tj. za pozvolného ochlazování. Prakticky je však možné dosáhnout těchto podmínek i při větších rychlostech ochlazování, jsou-li ve slitině přítomné další prvky (především Si), které nazýváme grafitizačními prvky. Tento diagram má význam pro slitiny s obsahem C nad 2,06% a liší se od soustavy Fe-Fe3C posunutím bodů E, C, D a S doleva a k vyšším teplotám. Praktický význam má do koncentrace cca 5% C.

Komentáře