Elektrické pohony PRaM, typy, výhody nevýhody, vlastnosti

 

Elektrické pohony PRaM, typy, výhody nevýhody, vlastnosti

Je v současné době nepoužívanější pohon. Převažují pohony do výkonu 6kW.

VÝHODY:
·        Snadno dostupný zdroj energie
·        Jednoduchost vedení zdroje k motoru
·        Jednoduchost spojení s řídícími prvky
·        Jednoduchá údržba
·        Čistota provozu
·        Nižší hlučnost, menší nároky na chlazení a instalovaný prostor
·         Nižší náklady
NEVÝHODY:
·        Závislost na dodávce el. energie
·        Vysoké požadavky a provedení
·        Nebezpečí úrazu el. proudem
·        Nelze použít v prostředí s nebezpečím výbuchu

ELEKTRICKÉ TOČIVÉ POHONY
  
STEJNOSMĚRNÉ MOTORY:
Skládají se ze statoru a rotoru
Stator:
·        Pevná, nepohyblivá část stroje
·        Na něm umístěny hlavní póly s budicím vinutím a pomocné póly umístěné mezi hlavními póly pro zlepšení komutačních vlastností
Rotor:
·        Pohyblivá část, nazývaná kotvou, otáčející se v magnetickém poli je složena z plechů v jehož drážkách je umístěno vinutí. Jednotlivé cívky vinutí rotoru jsou připojeny k měděným vzájemně izolovaných lamel komutátoru. Na komutátor dosedají kartáče, umístěné ve speciálních držácích, jimiž se přivádí proud do vinutí rotoru.

Mechanický komutátor zajišťuje optimální polohu magnetických polí v motoru při každém zatížení a rychlosti, neboť řídí napájení cívek rotoru podle cívky.
Motor se rozběhne při pouhém připojení stejnoměrného napětí.
Podle zapojení obou vinutí dělíme stejnosměrné motory:
·        Motory s cizím buzením
·        Motory s paralelním buzením
·        Motory se sériovým buzením
·        Motory se smíšeným buzením
SYNCHRONNÍ STŘÍDAVÉ MOTORY:
·        Shoda otáček rotoru s magnetickým polem statoru.
·        Střídavý proud ve vinutí statoru (jedno nebo trojfázový) generuje statorové točivé magnetické pole.
·        Rotor může být z permanentního magentu se střídavě uspořádanými póly po obvodě nebo má vinutí napájené ze stejnosměrného zdroje (budiče) a tvoří elektromagnet.
·        Nabuzený synchronní motor se po přímém připojení na střídavou síť sám neroztočí.

ROTAČNÍ KROKOVÉ MOTORY:
Pracují s využitím nespojité změny složek elektromagnetického pole. Této diskrétní změny se dosahuje impulsním buzením vinutí motoru. Proudovými impulsy do prostorově rozložených cívek se vytváří nespojitě se otáčející pole, které unáší působením synchronizačního momentu rotor. Poloha hřídele motoru je úměrná počtu přivedených impulsů, rychlost otáčení je závislá na frekvencí impulsu.
·        KM s pasivním rotorem
·        KM s aktivním rotorem
·        KM s odvalujícím se rotorem

Výhody KM
Jednoduché řízení rychlosti a přesné polohování

Nevýhody KM
Malý kroutící moment, použití pro menší výkony.

ASYNCHRONNÍ STŘÍDAVÉ MOTORY:
Princip činnosti asynchronního motoru je založen na vzájemném elektromagnetickém působení točivého magnetického pole statoru a proudů, vytvořených ve vinutí rotoru tímto magnetickým polem. Tento motor je založen na indukci napětí a proudů v rotoru.
Točivé magnetické pole se vytvoří ve vinutí statoru (pevná nepohyblivá část).
Dělí se na:
·        Jednofázové – ventilátory, pračky, ledničky
·        Dvoufázové – výkon do 100W
·        Trojfázové

LINEÁRNÍ MOTORY:
·        Patří mezi nejmodernější převodníky energie.
·        Umožňují přímou přeměnu el. energie na mechanickou.
·        Jsou využívány pro pohon hlavních pohybových jednotek manipulátorů a robotů.
·        Problém je značná robustnost a problém s chlazením

Komentáře