OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ

 

OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ
·        Přesun velkého objemu hmoty bez porušení materiálu tak, aby došlo k vytvoření nového výrobku
·        Ve většině případů oblast tváření za tepla
·        Zahřátí materiálu na tvářecí teplotu a pak následuje volné kování nebo lisování
·        Kování – dynamické tváření
·        Lisování – statické tváření
·        Materiál je ohřátý na rekrystalizační teplotu => čím vyšší teplota, tím vyšší tváření, menší tvářecí odpor a tvářecí síly, ale se zvyšující se teplotou se zvyšuje velikost zrna – čím hrubší zrno, tím horší mechanicko-fyzikální vlastnosti
·        V oblasti tvářecích teplot dochází k hrubnutí zrna, materiál se ochladí do oblasti kolem teploty A1. Kde dojde k výraznému zjemnění velikosti zrna
·        Tvářecí způsob – materiál se ohřeje na tvářecí teplotu a rázem – kováním se udělá několik rázů (3-4 rázy zrno zjemní)
KOVÁNÍ
a)      Volné kování – v opravárenství, v oblasti výroby polovýkovků
b)     Zápustkové kování           - přesný způsob kování
 - vysoká výkonnost, snadná obsluha
 - omezené rozměry a hmotnost výkovků
 - dutina formy určitého tvaru – zápustka – dvoudílná forma
 - využití zákona nejmenšího odporu
Postup: výchozí polotovar ohřátý na kovací teplotu se vloží do zápustky a působí se na ně údery tvářecího stroje. Nejsme schopni odhadnout objem materiálu, proto výronek – odstřihnout. Čím je nižší obsah uhlíku, tím je materiál lépe tvářitelný.


VÁLCOVÁNÍ
·        Kontinuální proces, při kterém se tvářený materiál deformuje mezi otáčejícími se válci za podmínek převažujícího všestranného tlaku
·        Převážně se válcuje za tepla, ale lze válcovat i za studena
·        Konečným produktem je vývalek
·        Válcování dělíme na podélné, kosé a příčné

PĚCHOVÁNÍ
·        Zmenšuje se výška polotovaru a zároveň se zvětšuje velikost příčného průřezu
·        Deformace v celém objemu je v důsledku tření nerovnoměrná, vzniká soudkovitý tvar
·        K zabránění vzniku trhlin v oblasti největšího průměru se polotovar maže a funkční plochy nástrojů jsou leštěny
·        Zatlačování do kovové tvarové dutiny formy, výrazně zachována přesnost výrobku
·        S ohřevem nebo bez ohřevu
·        Výroba hlav šroubů, nýtů, čepů, matic
·        Polotovar – přesná tyč z různých materiálů
PROTLAČOVÁNÍ
·        Pod rekrystalizační teplotou za působení prostorové napjatosti, která vytváří podmínky pro velké trvalé deformace bez porušení materiálu      
·        Dosahuje se minimálního odpadu, zvýšení mechanických vlastností tvářené součásti, vyšší meze kluzu a pevnosti, nepřerušený průběh vláken a tím i zvýšení meze únavy výlisku
·        Přesná tyč se protlačí přes tvarovou dutinu
·        Zpětné, dopředné, sdružené, stranové
PROTAHOVÁNÍ
·        Zmenšuje se příční průřez a zvětšuje délka
·        Dosahuje se přesných rozměrů a tvarů, zlepšuje se jakost povrchu a mechanické vlastnosti- materiál se zpevní do 1 mm hloubky, jádro zůstává houževnaté
·        Velké tvářecí síly – používají se měkčí  materiály s nižší pevností (měď, hliník, polymery)
ZATLAČOVÁNÍ
·        Do materiálu se zatlačuje tvarová dutina
·        Imbusová hlavička – zatlačovaný šestihran
·        Použití tam, kde jsou potřeba složitější tvarové dutiny
KALIBROVÁNÍ
·        Protlačování materiálu přes kalibrační hlavu – velmi přesnou kalibrační dutinu
·        Zaručený rozměr
·        V povrchové vrstvě textura
RAŽENÍ
·        Tvářecí operace, při které se do povrchu součásti zatlačí tvarové části
·        Relativně malý objemový posun materiálu
·        Při větším stlačení dojde k výraznému zpevnění

HLAZENÍ
·        Dokončovací operace ( kuličkování, válečkování)
·        Vyšší drsnost povrchu
·        Hlazením lze nahradit brousící operace
·        Zvýšení tvrdosti

Komentáře