Opotřebení břitu řezného nástroje, způsoby, podstata opotřebení

 

Opotřebení břitu řezného nástroje, způsoby, podstata opotřebení


Opotřebení břitu řezného nástroje
Mechanické a tepelné vlivy při řezání působí na stav povrchových vrstev nástroje, mění se tvar pracovních ploch břitu, nástroj se opotřebovává:
·       Postupné- nepravidelná opotřebená ploška, která bývá u špičky a v místě styku ostří s obráběným povrchem širší, ne čele se opotřebení projevuje vznikem žlábku nebo stupínku.
·       Náhlé- (plastická deformace, křehký lom)
Opotřebení nástroje závisí na mnoha faktorech:
·       Fyzikální a mechanické vlastnosti materiálu
·       Druh obráběcí operace
·       Geometrie nástroje
·       Pracovní podmínky
·       Řezné prostředí

Základní fyzikálně-chemické jevy (mechanizmy opotřebení):
·       Abraze
·       Adheze
·       Difúze
·       Oxidace
·       Plastická deformace
·       Křehký lom

·       Abraze- brusný otěr vlivem tvrdých mikročástic obráběného materiálu i mikročástic uvolněných z nástroje
·       Difúze- migrace atomů z obráběného do nástrojového materiálu a naopak, a z ní vyplívající vytváření nežádoucích chemických sloučenin ve struktuře nástroje. O podílu difúzního opotřebení rozhoduje chemické složení řezného nástrojového materiálu a materiálu obrobku
·       Oxidace- Vznik chemických sloučenin na povrchu nástroje v důsledku přítomnosti kyslíku v okolním prostředí.
·       Plastická deformace- důsledek vysokého tepelného a mechanického zatížení, kumulovaného v čase.
·       Křehký lom- důsledek vysokého mechanického zatížení, např. přerušovaný řez, nehomogenity a vměstky v obráběném materiálu, atd.
Další opotřebení dle odborné literatury:
·       Mechanická únava
·       Tepelná únava
·       Delaminační opotřebení
·       Termoelektrické opotřebení
·       Rozpouštění nástrojového materiálu
Typy opotřebení břitů nástrojů:
·       Opotřebení hřbetu břitu
·       Opotřebení ve tvaru žlábku na čele břitu
·       Plastická deformace břitu
·       Opotřebení ve tvaru vrubu na hřbetě břitu
·       Hřebenovité trhlinky na ostří
·       Únavový lom
·       Vydrolování ostří
·       Lom břitu nástroje
·       Tvoření nárůstků

Experimentální měření opotřebení
Přímé metody měření opotřebení
·       Metoda váhová (hmotnostní)- mírou opotřebení je úbytek hmotnosti řezného břitu
·       Metoda radioaktivních izotopů (radioizotopová)- nejcitlivější a nejpřesnější metoda určování váhového úbytku destičky v závislosti na čase.
·       Metoda mikrometrická- velikost opotřebení je určována přímým měřením lineárních rozměrů
·       Metoda optická (stínová)- měření hloubky žlábku
Nepřímé metody měření opotřebení- všechny tyto metody jsou pouze přibližné
·       Vzrůst složek síly řezání
·       Zvýšení výkonu řezání
·       Zvýšení teploty řezání
·       Vznik chvění nebo nežádoucího doprovodného zvuku
·       Změna barvy a tvaru třísky
·       Změna rozměrů obrobku
·       Zhoršení drsnosti povrchu

Komentáře