Řezivost a obrobitelnost materiálů, součinitel obrobitelnosti

 

Řezivost a obrobitelnost materiálů, součinitel obrobitelnosti
Řezivost nástroje
·        vlastnost, která umožňuje nástroji efektivním způsobem odebrat třísku z obráběného materiálu
Řezivost závisí na:
·        fyzikálních a mechanických vlastnostech nástroje
·        metodě obrábění
·        geometrii nástroje
·        řezných podmínkách
·        řezném prostředí
·        obráběném materiálu (především na jeho mech. vlastnostech)
Obrobitelnost materiálu
·        míra schopnosti konkrétního materiálu být zpracován některou z metod obrábění
Faktory ovlivňující obrobitelnost:
·        způsob výroby a tepelného zpracování obráběného materiálu
·        mikrostruktura obráběného materiálu
·        chemické složení obráběného materiálu
·        fyzikální a mech. vlastnosti obráběného materiálu
·        metoda obrábění
·        řezné podmínky
·        řezné prostředí
·        geometrie nástroje
·        druh a vlastnosti nástrojového materiálu
Rozdělení technických konstrukčních materiálů:
a)      litiny
b)     oceli
c)      těžké neželezné kovy a jejich slitiny
d)     lehké neželezné kovy a jejich slitiny
e)      plastické hmoty
f)      přírodní nerostné hmoty
g)     vrstvené hmoty
h)     pryže
Součinitel obrobitelnosti Kv
…řezná rychlost Vc při trvanlivosti T pro opotřebení hřbetu VB
Pro etalonové materiály Kv = 1

Komentáře