Trvanlivost a životnost nástrojů

 


Trvanlivost a životnost nástrojů
Trvanlivost nástroje
·        doba trvání řezného procesu, která koresponduje s provozuschopným stavem břitu
·        doba, po kterou je nástroj schopen efektivně plnit požadované funkce, které jsou identifikovatelné příslušnými parametry
·        je určena intervalem mezi nasazením nástroje do řezného procesu a vznikem poruchy, kterou končí provozuschopný stav nástroje
·        součet všech čistých časů řezání od začátku obrábění, až po opotřebení břitu nástroje na předem stanovenou hodnotu
Rozdělení poruch podle technologického hlediska:
·        Postupná - postupná změna jednoho nebo více parametrů
·        Náhlá – prudká změna jednoho nebo více parametrů
Kritéria vzniku poruchy:
·        parametry opotřebení břitu
·        drsnost povrchu obrobené plochy
·        úchylka rozměru obrobené plochy
·        velikost řezné síly
Životnost nástroje
·        součet všech jeho trvanlivostí od prvního uvedení do činnosti až do jeho vyřazení
Trvanlivost a životnost břitu nástroje vyjadřuje:
·        čas řezného procesu [min]
·        dráha řezu [m]
·        vrtání, vyhrubování a vystružování [m]
Stanovení trvanlivosti břitu pro kritické opotřebení hřbetu VBk se provede při zvolených řezných rychlostech obr 1.
Obr. 1
Jednoduchý Tayloruv vztah:
 [min]
T – trvanlivost.
CT – konstanta, závisí především na materiálu obrobku a nástroje, nabývá hodnot 108 až 1012
m – exponent, (míra závislosti řezné rychlosti na trvanlivosti).
vc – řezná rychlost [m.min-1].

Průběh závislosti T = f (vcznázorněný v lineárních a logaritmických souřadnicích:

Obr. 2 a) lineární souřadnice b) logaritmické souřadnice


Komentáře