Výběr otázek - Řízení jakosti

 

1. Která z definic vystihuje nejpřesněji pojem jakosti:
a) Stupeň dokonalosti výrobku nebo služby
b) Splnění příslušných norem a předpisů pro výrobek
c) Celkový souhrn vlastnosti, umožňující entitě uspokojovat dané potřeby

2. Má zkratka SMJ a QMS stejný význam:
a) ANO               b)NE
Zkratka pro „Systém managementu kvality, resp. jakosti (pojmy jsou na stejné úrovni)“.

3. Jaké v současné dobé existuji ve světě základní koncepce management jakosti:  (???)
ISO

4. Vyjmenujte základní zásady (principy) managementu jakosti:
1.     Zaměření na zákazníka
2.     Vedení a  řízení lidí
3.     Zapojení lidí
4.     Procesní přístup
5.     Systémový přístup k managementu
6.     Neustálé zlepšování
7.     Přístup k rozhodování na základě faktů
8.     Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy


5. Doplňte do tabulky co podle Vás patři do TQM a co do ISO:  (???)
1.     Vedeni lidi a týmová práce    TQM
2.     Zapojení lidi                                  ISO
3.     Rozvoj a zapojeni lidí               TQM
4.     Procesní přistup                         ISO
5.     Orientace na procesy               TQM
6.     Delegováni odpovědnosti za realizaci a pravomoci k řízení jakosti na nižší stupně                ISO
7.     Zapojeni všech zaměstnanců a jejich motivace                                                    ISO
8.     Zapojeni vrcholového vedeni ve smyslu pojmu leadership                            ISO
9.     Jakost má vedením přisouzenu trvale nejvyšší prioritu řízeni                     ISO
10.  Organizováni prověrek jakosti a využíváni jejich poznatků                           ISO
11.  Zabezpečování jakosti od plánováni, vývoje až po prodej a servis             ISO
12.  Výchova a vzděláváni zaměstnanci.                              ISO
13.  Orientace na zákazníka                                                        TQM
14.  Vůdcovství                                                                                  TQM
15.  Systémový přistup k managementu                              TQM
16.  Odpovědnost vůči okolí                                                       TQM
17.  Neustále zlepšování                                                               ISO
18.  Orientace na fakty při rozhodování                               TQM
19.  Měřitelnost výsledků                                                            TQM
20.  Vzájemná prospěšnost vztahu s dodavateli               TQM
21.  Partnerství s dodavateli                                                      TQM    

6. Procesní přistup je založený na:
a.      dělbě práce
b.     přístupech preferujících rozvoj lidského potenciálu
c.      integraci činnosti do podnikových procesů
7. Doplňte do diagram postup zavádějící QMS:
1.     Vzdělaní (školení) zaměstnanců
2.     Interní audit systému vedením podniku
3.     Analýza současného stavu
4.     Certifikace
5.     Běžné působení (ověření) systému v podniku
6.     Prosazení dokumentovaných postupů do podnikové praxe
7.     Podpis a dokumentace systému
8.     Další rozvoj systému (trvalé zlepšování)
9.     Závazek vedení – rozhodnutí

8. Proč zavádět systém managementu jakosti?
a) externí:
- získat vyšší tržní podíl prostřednictvím konkurenční výhody zvýšením image,
- vyžaduje to zákazník, 
- konkurence má certifikát a používá jej, 
- častá podmínka u veřejných zakázek,
- zajistit ověřitelné plnění zákonných požadavků; 
b) interní: 
- zpřehlednit a stabilizovat procesy ve firmě, jak realizační, taky systémové,
- zvýšit výkonnost; produktivitu, 
- snížit potřebu operativních zásahů a řešení problémů,
- vymezit odpovědnosti ve firmě.

9. Pyramida dokumentace. Doplňte diagram včetně čeho se týkají jednotlivé úrovně. Vedle tří vrstev dokumentace znázorněných existuje ještě někdy čtvrtá vrstva. Doplňte čím je tvořena.         
-        Pracovní postupy a instrukce jakosti, Směrnice jakosti, Příručka jakosti, .......................................
-        Týká se celého podniku, Týká se věcné oblasti, jednotlivých postupů. Týká se dílčích oblastí, jednotlivých činností


10. K čemu slouží politika jakosti a do které úrovně patří v dokumentaci ISO:
11. Očíslujte dle úrovně dokumentace tyto dokumenty :
Směrnice nákupu         2                          příkaz vedeni                1
příručka jakosti           1                           průvodka                        2
výrobní postup            3                           pracovní pokyn            3


12. Politika jakosti organizace odpovídat záměrům organizace
1.     musí
2.     nemusí, je to pouze doporučováno
3.     může, pokud to vrcholové vedení považuje za efektivní

13. Definujte audit:
Smyslem auditů je nacházet příležitosti ke zlepšování, podobně jako u sebehodnocení, které je však v porovnání s audity mnohem komplexnější nástrojem na posuzování stavu vyzrálosti celkového systému managementu organizací.


14. Co znamená procesní přístup:
Pro efektivní vytváření a rozvoj jakýchkoliv manažerských systémů, tedy i systémů managementu jakosti. Procesem se myslí soubor dílčích činností, které mění vstupy na výstupy za spotřeby zdrojů v regulovaných podmínkách.  

15. Vysvětlete pojmy:
1.     Akreditace
2.     certifikace
3.     notifikace ???
4.      


16. Výjmenujte sedm nových nástrojů managementu jakosti:


17. Jakou úlohu hraje péče o jakost v moderním managementu:               
Systém managementu, který je zaměřený na kvalitu poskytovaného produktu (tzn. na poskytovaný výrobek nebo službu) a je vybudovaný v souladu s normou ČSN EN ISO 9001.

18. Metodologie neustálého zlepšováni je rozpracováním
1.     metody PDPC
2.     cyklusu P-D-C-A


19. Musí organizace v souladu s normou ČSN EN ISO 9001 mít dokumentovaný postup pro řízeni neshodných produktů?
a)     ne, nemusí, jde pouze o doporučeni normy ČSN EN ISO 9004
b)    ano, musí
c)     c) musí, pokud je organizace dodavatelem pro automobilový průmysl
26. Základní postup a techniky týmové práce:  Brainstorming, Brainwriting, Delfi

27. Znázorněte symboly ve vývojovém diagramu
a) Spojka
b) rozhodováni

28. Kde se zapisuje zkoumaný následek v diagramu pfiiin a následků:
a) Vpravo
b) Vlevo


29. Jaké je nejpoužívanější kritérium pro vyber životné důležitých faktoru u Paterova principu
a.      50/50
b.     70/30
c.      80/20
d.     90/10

30. Co většinou předchází těsné před Paretovou analýzou:
1.     diagram příčin a následků
2.     histogram
3.     vývojový digram
4.     kontrolní tabulky

31. Napište některý ze vzorců pro výpočet počtu intervalů v Histogramu:


32. Definujte výpočet šířky intervalu v Histogramu:

33. Napište vzorec pro výpočet počtu intervalů v Histogramu:

34. Statistická regulace procesu-SPC představuje:
1.     nástroj řízeni jakostí, který na základe zjištěných odchylek v procesu umožňuje zásahy do procesu
2.     preventivní nástroj řízení jakosti, který na základě včasného odhalováni odchylek v procesu od předem stanovené úrovně umožňuje zásahy do procesu s cílem udržovat je ha dlouhodobě přípustné a stabilní úrovni
3.     nástroj řízení jakostí, který umožňuje zásahy do procesu s cílem udržet je na stejné úrovni
4.     statistický nástroj řízeni jakosti, který neumožňuje zásahy do procesu


35. Napište vztah indexu způsobilostí procesu :
a) Cp =

b) Cpk =


36. Zakótujte (zakreslete) v grafu index způsobilosti procesu Cp:
37. Co vyjadřuje index Cgk : Index způsobilosti měředla

38. Při jakých hodnotách cp a cpk nasadíte statistickou regulaci cp > 1,33

39. Napište vzorec pro výpočet rozptylu: Xmax-Xmin

40. Co to je zkratka EMS :
Environmental Management System“, tedy pro systém environmentálního managementu.

4l. Systém environmentálního managementu
1.     ISMS
2.     EMAS
3.     lEC


42. Z čeho se skládá integrovaný systém managementu jakosti, charakterizujte jednotlivé systémy:Komentáře